Pokus, teksty ze stycznia 2011 roku

11 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Po­kus.

Na­turalną ko­leją rzeczy jest to że przez czyn­ni­ki zewnętrzne tra­cimy po­godę ducha. Pa­radok­sem jest to, że to sa­mo dzieje się z oso­bami wokół. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 14 stycznia 2011, 21:05

Wewnętrzne roz­darcie potęgu­je zewnętrzne cierpienie... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 13 stycznia 2011, 18:08

Zło możemy naz­wać czar­nym jeźdźcem, który ra­buje i na­pada ludzkie umysły. Król szczęścia i dob­ro­ci na co dzień jest w niebezpieczeństwie.
Miecz na­pas­tni­ka lśni krwią marzeń i spo­koju. Je­go zbro­ja pochłania wszel­kie dob­re uczu­cia. Króles­two cze­ka na jeźdźca w białej zbroi, który roz­proszy śmierć i pożogę,
A zos­ta­wi ład i porządek. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 stycznia 2011, 22:00

Płaszczyk dob­ro­ci to naj­częściej spo­tyka­na część gar­de­roby noszo­na przez obłud­ników. Czy w Two­jej gar­de­robie jest on na wierzchu??

In­spi­rac­ja dzięki Mo­tyl­ko­wi ;) 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 stycznia 2011, 19:24

Próbując ko­goś poz­nać, sam nie wiesz, jak ta oso­ba wiele się o To­bie dowie... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 stycznia 2011, 22:02

Mi­lion ra­zy by­wałeś su­per-he­rosem z nad­ludzki­mi siłami w swoich snach. A jak często byłeś sa­mym sobą, ze swoimi wa­dami i za­leta­mi ? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 stycznia 2011, 18:51

Gdy­by każdy z nas byłby tym, za które­go się uważa, świat byłby idealny. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 7 stycznia 2011, 21:18

Nieważne jak będziesz się sta­rał, zaw­sze znaj­dzie sie ktoś kto skry­tyku­je Two­je nieróbstwo... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 stycznia 2011, 16:24

Gdy­by każdy reago­wał na uczu­cia in­nych ludzi, świat byłby nie tym światem którym jest. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 stycznia 2011, 21:01

Gdy­by ludzie po­kuto­wali za swo­je grzechy mi­nutą ciszy, cały świat by milczał 

myśl
zebrała 34 fiszki • 4 stycznia 2011, 13:07

Pokus

Paradoksalne zaginanie czasoprzestrzeni...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pokus

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność